Home Aircraft manufacturers Countries Publications About & contact
 
 
 
SA341 / SA342 Gazelle
 
Latest update: November 2020
 
Abbr.: Order and inventory status information: Abbr.: Order and inventory status information:
       
Order. No. of aircraft ordered. W/O No. of aircraft Written Off (crashed).
Opt. No. of aircraft options. WFU No. of aircraft Withdrawn From Use.
Opp. No. of possible aircraft sales. Sold No. of aircraft sold to another country.
Canc. No. of aircraft ordered cancelled. Oth. D. No. of aircraft bought from another country.
Del. No. of aircraft delivered. Act. No. of aircraft operational.
On Or. No. of aircraft to be delivered.    
       
 
Order and production overview - by country detailed
 
Country Aircraft Order. Opt. Opp. Canc. Del. On Or. W/O WFU Sold Oth.D. Act.
Bosnia & Herzegovina SA341H 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
  SA342L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Burundi SA342L 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0
China SA342L-1 11 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0
Cyprus SA.342L1 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4
Ecuador SA342L 40 0 0 0 40 0 4 35 1 0 0
Egypt SA.342L 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
France SA.341 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0
  SA.341F 171 0 0 0 171 0 11 87 23 0 50
  SA.342G 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA.342L1 25 0 0 0 25 0 3 0 0 0 22
  SA.342M 159 0 0 0 159 0 9 25 7 0 118
  SA.342Ma 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Gabon SA341B 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA342L 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
  SA342L1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
  SA342M 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Iraq SA.342M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ireland SA.342L 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
Kuwait SA341L 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  SA342K 15 0 0 0 15 0 0 2 0 0 13
  SA342L 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 6
Lebanon SA.342L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
  SA342L 3 0 0 0 3 0 0 14 0 11 0
Malawi Gazelle AH.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Montenegro SA.341G 7 0 0 0 7 0 1 0 0 0 6
  SA.342L 7 0 0 0 7 0 2 0 0 0 5
  SA.342L1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Morocco SA342L 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0
Niger SA.342M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Qatar SA341G(W) 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
  SA342L(W) 14 0 0 0 14 0 1 13 0 0 0
Rwanda SA342L 5 0 0 0 5 0 1 4 0 0 0
Serbia SA341G (HN-42M) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA341H (HI-42) 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
  SA341H (HN-42M) 18 0 0 0 18 0 1 17 0 0 0
  SA341H (HO-42) 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
  SA341H (HS-42) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA342L (HN-45M) 8 0 0 0 8 0 1 5 0 0 2
  SA342L1 (HO-45) 7 0 0 0 7 0 1 4 0 0 2
Togo SA.342M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  SA342L1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Tunisia SA.341F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  SA342L1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
UAE SA.342J 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SA.342L 12 0 0 0 12 0 1 4 7 0 0
UK Gazelle 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  Gazelle AH.1 212 0 0 0 212 0 41 131 20 0 20
  Gazelle HT.2 40 0 0 0 40 0 9 9 22 0 0
  Gazelle HT.3 30 0 0 0 30 0 4 8 17 0 1
  SA.341 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Yugoslavia SA341H 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
  SA342L 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0
Total   870 0 0 0 870 0 91 424 111 40 284