Home Aircraft manufacturers Countries Publications About & contact
 
 
Japan
 
Latest update: January 2022
 
Air Force
 
Wing Group Squadron Aircraft Base Code
Koku Kyunandan   Akita Kyunantai UH-60J, U-125A Akita  
13 Hiko Kyoikudan   1 Hikotai T-4 Ashiya  
    2 Hikotai T-4 Ashiya  
Koku Kyunandan   Ashiya Kyunantai UH-60J, U-125A Ashiya  
2 Kokudan   201 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Chitose  
    203 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Chitose  
Koku Kyunandan   Chitose Kyunantai UH-60J, U-125A Chitose  
Tokubetsu Koku Yusodai   701 Hikotai B777-300ER Chitose  
Seibu Koku Homentai   Shireibu Shien Hikotai T-4 Fukuoka / Kasuga  
Koku Kyunandan   Kasuga Herikoputa Kuuyutai CH-47J Fukuoka / Kasuga  
Koku Kaihatsu Jikken Shudan   Hiko Kaihatsu Jikken Dan C-1/C-1FTB, (X)C-2, Gifu  
      F-2A/B, F-4EJ/EJ Kai, F-15J/DJ Gifu  
      T-4, T-7 Gifu  
Koku Kyoiku Shudan   31 Hikotai T-4 Hamamatsu  
    32 Hikotai T-4 Hamamatsu  
1 Kokudan   41 Kyoiku Hikotai T-400 Hamamatsu  
Hiko Kyoiku Kokutai   1 Jyutsuka Gakko F-2A/B, F-15J, T-4, T-7 Hamamatsu  
Keikai Kokutai   602 Hikotai E-767 Hamamatsu  
Koku Kyunandan   Hamamatsu Kyunantai UH-60J, U-125A Hamamatsu  
12 Hiko Kyoikudan   1 Hikotai T-7 Hofu  
    2 Hikotai T-7 Hofu  
7 Kokudan   3 Hikotai F-2A/B, T-4 Hyakuri  
Koku Kyunandan   Hyakuri Kyunantai UH-60J, U-125A Hyakuri  
2 Yuso Kokutai   402 Hikotai C-1, U-4 Iruma  
Tokubetsu Koku Yusodai   Hiko Tenkentai YS-11FC, U-125, U-680A Iruma  
    Shireibu Hikotai T-4, U-4 Iruma  
Koku Senjyutsu Kyododan   Denshisen Shientai EC-1, YS-11EA Iruma  
    Denshi Hiko Sokuteitai YS-11EB Iruma  
Koku Kyunandan   Iruma Herikoputa Kuuyutai CH-47J Iruma  
6 Kokudan   303 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Komatsu  
    306 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Komatsu  
Koku Senjyutsu Kyododan   Hiko Kyodogun F-15J/DJ, T-4 Komatsu  
Koku Kyunandan   Komatsu Kyunantai UH-60J, U-125A Komatsu  
4 Kokudan   11 Hikotai (Blue Impulse) T-7 Matsushima  
    21 Hikotai F-2B, T-4 Matsushima  
Koku Kyunandan   Matsushima Kyunantai UH-60J, U-125A Matsushima  
3 Yuso Kokutai   403 Hikotai C-2 Miho  
Hokubu Koku Homentai   Hokubu Shien Hikohan T-4 Misawa  
3 Kokudan   301 Hikotai F-35A, T-4 Misawa  
    302 Hikotai F-35A, T-4 Misawa  
Keikai Kokutai   601 Hikotai E-2C Misawa  
Koku Kyunandan   Misawa Herikoputa Kuuyutai CH-47J Misawa  
1 Yuso Kokutai   401 Hikotai C-130H Komaki (Nagoya)  
    404 Hikotai KC-767 Komaki (Nagoya)  
Koku Kyunandan   Kyunan Kyoikutai UH-60J, U-125A Komaki (Nagoya)  
9 Kokudan   Nansei Shien Hikohan T-4 Naha  
    204 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Naha  
    304 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Naha  
Keikai Kokutai   603 Hikotai E-2C Naha  
Koku Kyunandan   Naha Herikoputa Kuuyutai CH-47J Naha  
    Naha Kyunantai UH-60J, U-125A Naha  
Koku Kyunandan   Niigata Kyunantai UH-60J, U-125A Niigata  
5 Kokudan   305 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Nyutabaru  
Koku Kyunandan   Nyutabaru Kyunantai UH-60J, U-125A Nyutabaru  
Hiko Kyoiku Kokutai   23 Hikotai F-15J/DJ, T-4 Nyutabaru  
8 Kokudan   6 Hikotai F-2A/B, T-4 Tsuiki  
    8 Hikotai F-2A/B, T-4 Tsuiki  
11 Hiko Kyoikudan   1 Hikotai T-7 Shizuhama  
    2 Hikotai T-7 Shizuhama  
           
 
Navy
 
Wing Group Squadron Aircraft Base Code
3 Kokutai   31 Hikotai P-1 Atsugi 3
    32 Hikotai P-1 Atsugi 3
51 Kokutai   511 Hikotai P-1, UP-1, P-3C, UP-3C Atsugi 51
    513 Hikotai SH-60J/K, USH-60K Atsugi 51
61 Kokutai     LC-90, C-130R Atsugi 61
2 Kokutai   21 Hikotai P-3C Hachinohe 2
2 Kokutai   22 Hikotai P-3C Hachinohe 2
71 Kokutai     US-2 Iwakuni 71
81 Kokutai   811 Hikotai EP-3, OP-3C Iwakuni 81
    812 Hikotai UP-3D, U-36A Iwakuni 81
111 Kokutai     MCH-101, CH-101 Iwakuni 111
21 Kokutai   Iwotou Koku Bunkentai UH-60J Iwoto 21
1 Kokutai   11 Hikotai P-1, P-3C Kanoya 1
    12 Hikotai P-3C Kanoya 1
22 Kokutai   Kanoya Koku Bunkentai UH-60J Kanoya 22
Ozuki Kyoiku Kokugun   211 Kyoiku Kokutai TH-135 Kanoya 211
    212 Kyoiku Kokutai SH-60K Kanoya 212
24 Kokutai   241 Hikotai SH-60J Komatsushima 24
23 Kokutai   231 Hikotai SH-60K Maizuru 23
5 Kokutai   51 Hikotai P-3C Naha 5
    52 Hikotai P-3C Naha 5
25 Kokutai   251 Hikotai SH-60K Ominato 25
22 Kokutai   221 Hikotai SH-60K Omura 22
    222 Hikotai SH-60K Omura 22
    223 Hikotai SH-60J Omura 22
    224 Hikotai SH-60K  Omura 22
Ozuki Kyoiku Kokugun   201 Kyoiku Kokutai T-5 Ozuki  201
Shimofusa Kyoiku Kokugun   203 Kyoiku Kokutai P-3C Shimofusa 203
21 Kokutai   211 Hikotai SH-60K  Tateyama 21
    212 Hikotai SH-60J Tateyama 21
    213 Hikotai UH-60J Tateyama 21
Tokushima Kyoiku Kokugun   202 Kyoiku Kokutai TC-90 Tokushima 202
           
 
Army
 
Wing Group Squadron Aircraft Base Code
5 Taisensha Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Akeno VATH
    1 Hikotai AH-1S Akeno VATH
    2 Hikotai AH-1S Akeno VATH
Chubu Homentai/10 Shidan   10 Hikotai UH-1J Akeno X
Koku Gakko   Akeno (Honko?) AH-1S, OH-1, UH-1J Akeno S
    Akeno (Honko?) UH-60JA, AH-64DJP, TH-480 Akeno S
    Kyoiku Shien Hikotai OH-1, UH-1J, CH-47J/JA Akeno SD
    Kyoiku Shien Hikotai UH-60JA, AH-64DJP Akeno SD
Kaihatsu Jikkendan   Hiko Jikkentai OH-1 Akeno TE
    2 Hikotai UH-1J Asahikawa II
2 Taisensha Herikoputatai   Honbuzukitai OH-1 Hachinohe IIATH
    1 Hikotai AH-1S Hachinohe IIATH
    2 Hikotai AH-1S Hachinohe IIATH
Tohoku Homentai/9 Shidan   9 Hikotai UH-1J Hachinohe IIATH
Chubu Homentai/13 Ryodan   13 Hikotai UH-1J Hofu XIII
Koku Gakko   Kasumigaura Kou AH-1S, OH-1, UH-1J Kasumigaura SK
      CH-47J/JA, UH-60JA, AH-64DJP Kasumigaura SK
Tohoku Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Kasuminome NEH
    1 Hikotai UH-1J Kasuminome NEH
    2 Hikotai UH-1J Kasuminome NEH
4 Taisensha Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Kisarazu IVATH
    1 Hikotai AH-1S Kisarazu IVATH
    2 Hikotai AH-1S Kisarazu IVATH
    102 Hikotai UH-60JA Kisarazu IHB
    103 Hikotai CH-47JA Kisarazu HGPIII
    104 Hikotai CH-47JA Kisarazu HGPIV
    105 Hikotai CH-47JA Kisarazu HGPV
    106 Hikotai CH-47JA Kisarazu HGPVI
    107 Hikotai V-22 Kisarazu  
    108 Hikotai V-22 Kisarazu  
    109 Hikotai UH-60JA Kisarazu IHB
    Tokubetsu Yuso Herikoputatai EC.225LP Kisarazu STH
    Renraku Teisatsu Hikotai LR-2 Kisarazu LR
    Honbu Zukitai LR-2 Kumamoto / Takayubaru W
Seibu Homen Herikoputatai   3 Hikotai CH-47JA Kumamoto / Takayubaru WH
Seibu Homentai/8 Shidan   8 Hikotai UH-60JA Kumamoto / Takayubaru VIII
Seibu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Metabaru WH
    1 Hikotai UH-60JA Metabaru WH
    2 Hikotai UH-1J Metabaru WH
3 Taisensha Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Metabaru IIIATH
    1 Hikotai AH-1S, AH-64DJP Metabaru IIIATH
    2 Hikotai AH-1S, AH-64DJP Metabaru IIIATH
Seibu Homentai/4 Shidan   4 Hikotai UH-1J Metabaru IVATH
Chubu Homen Herikoputatai   3 Hikotai CH-47J Miho MH
Seibu Homentai/15 Ryodan   15 Herikoputatai LR-2, CH-47JA, UH-60JA Naha XVH
Chubu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Osaka/Yao MH
    1 Hikotai UH-1J Osaka/Yao MH
    2 Hikotai UH-1J Osaka/Yao MH
Chubu Homentai/3 Shidan   3 Hikotai UH-1J Osaka/Yao III
Hokubu Homen Kokutai   Honbu Zukitai LR-2 Sapporo/Okadama N
Hokubu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Sapporo/Okadama NH
    1 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama NH
    2 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama NH
Hokubu Homentai/7 Shidan   7 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama VII
Hokubu Homentai/11 Ryodan   11 Hikotai UH-1J Sapporo/Okadama XI
12 Herikoputatai   Honbu Zukitai None Soumagahara XIIH
    2 Hikotai CH-47J, CH-47JA Soumagahara XIIH
Tobu Homen Herikoputatai   Honbu Zukitai OH-1 Tachikawa EH
    1 Hikotai UH-1J Tachikawa EH
    2 Hikotai UH-1J Tachikawa EH
Tobu Homentai/1 Shidan   1 Hikotai UH-1J Tachikawa I
1 Taisensha Herikoputatai   Honbuzukitai OH-1 Tokachi IATH
    1 Hikotai AH-1S Tokachi IATH
    2 Hikotai AH-1S Tokachi IATH
Hokubu Homentai/5 Ryodan   5 Hikotai UH-1J Tokachi V
14 Ryodan   14 Hikotai UH-1J Tokushima XIV
12 Herikoputatai   1 Hikotai UH-60JA Utsunomiya XIIH
Koku Gakko   Utsunomiya Kou UH-1J, TH-480, LR-2 Utsunomiya SU
Tohoku Homentai/6 Shidan   6 Hikotai UH-1J Yamagata VI